آرد تافتون و لواش :
این آرد از تمامی اندوسپرم و قسمتی از سبوس گندم تهیه و با درجه استخراج  15 درصد سبوس گیری تولید می شود . وجود سبوس در این محصول ارزش تغذیه ای بیشتر نان حاصل از آن را موجب می گردد .
این آرد جهت تولید نان های سنتی تافتون و لواش مصرف می شود . انجام عمل تخمیر با خمیر ترش و یا مایه خمیر به طور کامل و در حد لازم و در نتیجه ایجاد مواد آروماتیک و همچنین تولید آنزیم فیتاز نان حاصله را معطر و املاح موجود در آن را قابل جذب می نماید .

حدود مجاز استاندارد خاکستر ، گلوتن و پروتئین مطابق با جدول زیر می باشد:

خاکستر گلوتن پروتئین
0/851-1/225 حداقل 25% حداقل 11%

گلوتن آرد تافتون و لواش بالای 29% و خاکستر آن در محدوده 1/18-1 میباشد.

دانلود مشخصات محصول